Therapie

Fariba heeft wegens een groeiende behoefte aan transculturele therapie het initiatief genomen om samen met collega’s een GGZ-instelling voor transculturele therapie op te zetten ” Coöperatie Expertisecentrum Transculturele Therapie”. Hier wordt haar behandelwijze door haar collega’s voortgezet en verder ontwikkeld. 

Wegens andere werkzaamheden heeft Fariba besloten om met reguliere behandeling te stoppen . Zij doet alleen de partner relatietherapie.

Voor een Transculturele Therapie die door de ziektekostenverzekeraars wordt vergoed, wordt u verwezen naar de website van de Coöperatie Expertisecentrum Transculturele Therapie.
U kunt zich aanmelden voor een behandeling via: www.transcultureletherapie.nl

 

Op deze pagina vindt u informatie over de partner relatietherapie die Fariba aanbiedt en de manier waarop u zich daarvoor kunt aanmelden.

Spreektalen: Nederlands, Perzisch (Farsi), Dari, Turks, Azari

Echtpaar & relatietherapie wordt sinds 2014 niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. Om in aanmerking te komen voor behandeling voor een relatietherapie kunt u zich via deze website aanmelden. Hieronder vindt u meer informatie over het aanbod van Fariba.

Relatie problemen

Relatieproblemen kunnen ingrijpende gevolgen hebben op ons dagelijks functioneren. Ergernissen en ruzies, gevoelens van onbegrip, het langs elkaar heen praten, het ontbreken van gevoelens of uitingen van gevoelens, botsingen door verschillende culturele achtergronden, verschil in de opvoedingsstijlen, verliefdheid op een ander, twijfels over scheiding, het zijn onderwerpen waar, met behulp van professionele steun een nieuw perspectief voor ontwikkeld kan worden.

 

Bi-culturele relatie

Fariba is vooral gespecialiseerd in relatieproblemen die samenhangen met grote onderlinge verschillen en patronen van machtsongelijkheid. Relaties kunnen immers extra onder druk komen te staan als partners elkaars achtergronden niet goed interpreteren. Onbegrepen persoonlijke ervaringen spelen daarbij een belangrijke rol, bijvoorbeeld als er sprake is van migratie of grote verschillen in sociale en culturele achtergrond.
Als transculturele relatie-gezinstherapeut kijkt Fariba naar de cultuur van een partnerrelatie binnen een grotere culturele context, die van invloed is op de relatie en er ook mede betekenis aan geeft. Er is aandacht aan de invloed van levensfase, faseovergangen en migratie op het paar en hun context. Methoden en technieken uit transculturele visie ,de inter- en transgenerationele perspectieven, communicatiegerichte, narratieve en dialogische richtingen wordt ingezet tijdens de behandeling.

 

Vechtscheiding

Als er al sprake is van (vecht)scheiding, besteedt Fariba intensieve aandacht aan het begrijpen van het ontstaan van circulaire processen die tot escalaties in de relatie leiden.Het herstel van huiselijke vrede/een harmonieuze relatie begint met manieren om de partner te (h)erkennen in zijn of haar eigen achtergronden en te anticiperen op elkaars eigenheid in wensen of allergieën (heilige huisjes).

Doel van de behandeling

Fariba gaat samen met de partners op zoek naar destructieve patronen binnen hun relatie en voert met hen een constructieve dialoog om nieuwe patronen tot ontwikkeling te brengen. Fariba begeleidt de partners, stap voor stap in het proces om:

  • Pijnplekken te vinden, deze te benoemen;
  • De intensiteit van emoties en conflicten te managen;
  • Circulaire processen die tot escalatie leiden te doorbreken door beter te begrijpen waardoor deze ontstaan;
  • De oorzaken van deze steeds weer terugkerende onderlinge spanningen en conflicten aan te pakken door hulpbronnen te zoeken en gezagsdragers aan te spreken;
  • Een balans te ontwikkelen van geven en nemen en een nieuwe rechtvaardigheid in de relatie te ontwikkelen waarbij ruimte wordt gemaakt voor verschil in persoonlijke achtergronden op het gebied van gender, cultuur, “ras”/etniciteit en leefstijl en klasse.

 

Werkwijze

De therapie start met een intake die gericht is op een inventarisatie van ‘wat er nu speelt’. In de intakefase wordt samen met u gekeken of deze vorm van therapie geschikt is voor uw situatie en wat deze therapie u te bieden heeft.
Daarna stellen we samen het behandelplan op en maken we afspraken over de doelstelling, de tijdsplanning en evaluatiemomenten.
In de behandeling zal eerst, met veel aandacht voor het opbouwen van een veilige werkrelatie, een inventarisatie gemaakt worden van de huidige situatie en klachten en de gewenste veranderingen. Om u en uw klachten in een passend kader te kunnen begrijpen zal Fariba daarnaast ook uw eigen gezinsachtergrond, de culturele waarden en gewoontes die u hebt meegekregen en levensfase-overgangen die u heeft meegemaakt, onderzoeken. Voor Fariba is het belangrijk de klacht te zien in het persoonlijke verhaal van de cliënt en zijn familie.

Bijzondere aandacht heeft Fariba voor de krachtbronnen in het leven van de cliënt. Door middel van een eigen vragenmethodiek zal zij met u ruimte scheppen voor oplossingen en verwerking van problemen. In de therapie leert u moeilijke gevoelens te verwerken, anders te kijken naar problemen en er anders mee om te gaan.
Daarnaast is het ook mogelijk om traumaverwerking te doen met EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

 

Tarieven

Voor zelfbetalenden zijn de tarieven als volgt

  • Individuele therapie € 120 per sessie van 60 minuten(exclusief BTW)
  • Partnerrelatietherapie € 140 per sessie van 60 minuten (exclusief BTW)
  • Gezinstherapie € 190 per sessie van 75-90 minuten(exclusief BTW)

Gegevens t.b.v. zorgverzekeraars:
KVK: 34321130 | AGB-code zorgverlener: 94061301 | AGB-code praktijk: 94061302 | Lidmaatschap NVRG: 11944

 

 

Informatie of Aanmelden

LET OP! Fariba geeft geen reguliere therapie meer. U kunt zich hier alleen aanmelden voor partner relatietherapie.

Voor informatie over relatietherapie bij Fariba Rhmaty of het maken van een afspraak met Fariba gaat u naar dit formulier